REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„LA PERLA” w Domu Mody KLIF

 AKCJA PRO SPRZEDAŻOWA 25 maja – 3 czerwca  2023

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Akcja promocyjna, organizowana jest przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. (dalej: „Akcja”).

2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Akcja, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji (dalej: „Regulamin”).

3. Organizatorem Konkursu jest agencja QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104 (dalej „Organizator”), działająca na zlecenie Domu Mody Klif należącego do firmy Paige Investments sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 239661, NIP: 527­24­80­904  (dalej „DM Klif”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne pełnoletnie będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. niedokonujące zakupu w DM Klif w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).

5. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Akcja obowiązuje od 25 maja 2023 r. do 3 czerwca 2023 r.  lub do wyczerpania zapasów. Treść Regulaminu dostępna jest na www.klif.pl oraz w Punkcie Obsługi Akcji znajdujący się w Domu Mody Klif w Warszawie (nieopodal fontanny, na poziomie 0, czynny w g. 11:00 – 19:00) oraz w salonie Kliniki La Perla.

7. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki (dalej: „Uczestnik”):

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoby małoletnie oraz o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie będą uprawnione do udziału w Akcji),

2. Uczestnikiem Promocji nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Promocji, a także osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie, najemcy oraz pracownicy i osoby współpracujące z najemcami na podstawie umowy cywilnoprawnej Domu Mody Klif w Warszawie.

3. Uczestnicy Promocji będą weryfikowani poprzez aplikację online w której będą zbierane dane osobowe w postaci:

- imię i nazwisko

- adres email

- telefon

- kod pocztowy

- numer paragonu,

- kwota paragonu

- nazwa sklepu

- data zakupu

- podpis

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 

1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi:

a)       dokonać zakupów w jednym ze sklepów DM Klif w Warszawie w terminie określonym w §1 ust. 6 Regulaminu;

b)      okazać paragon hostessie w Punkcie Obsługi Akcji (na kwotę nie niższą niż odpowiednio wskazane poniżej),  

c)       Wypełnić dane zgłoszeniowe

i

d)      odebrać nagrodę – voucher na zabieg LA PERLA

 

 

2. Za określoną̨ Regulaminem ilość paragonów o minimalnej kwocie określonej poniżej, wydawana będzie Uczestnikowi odpowiednia nagroda.

3. Nagrody będą przyznawane w następujących progach zakupowych:

a)      zakupy o wartości 2 000 zł brutto na 1 paragonie voucher na zabieg THERMOLOGIE na ciało  o wartości 435 zł brutto. Po okazaniu paragonu lub innego dowodu zakupu za kwotę minimalną o wartości 2 000 zł brutto (na maksymalnie jednym paragonie)) i po jego zarejestrowaniu w Punkcie Obsługi Akcji, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego odbioru voucheru.

b)      zakupy o wartości 4 000 zł brutto na 1 lub 2 paragonach –voucher na zabieg JET VIBE na ciało o wartości 765 zł brutto,. Po okazaniu paragonu lub innego dowodu zakupu za kwotę minimalną o wartości 4 000 zł brutto (paragony lub dowody zakupów mogą się sumować – maksymalnie 2) i po jego zarejestrowaniu w Punkcie Obsługi Akcji, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego odbioru vouchera.

c)      zakupy o wartości 6 000 zł brutto na 1, 2, lub 3 paragonach –voucher na zabieg MEZOTERAPII stymulatorem tkankowym o wartości 990 zł brutto,. Po okazaniu paragonu lub innego dowodu zakupu za kwotę minimalną o wartości 6 000 zł brutto (paragony lub dowody zakupów mogą się sumować – maksymalnie 3) i po jego zarejestrowaniu w Punkcie Obsługi Akcji, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego odbioru vouchera.

4. Dowodem zakupu umożliwiającym Uczestnikowi wzięcie udziału w Akcji może być: paragon fiskalny, faktura VAT wyłącznie na osobę fizyczną bądź inny dowód zakupu (potwierdzenie zapłaty, potwierdzenie z terminala w przypadku dokonania płatności kartą, dokument KP w przypadku płatności gotówką).

5. Nagrody w postaci voucherów podarunkowych LA PERLA można wykorzystać przy opłacaniu zakupów wyłącznie w klinice LA PERLA zlokalizowanym na terenie Domu Mody KLIF.

6. Uczestnik może wykorzystać tylko jeden voucher podarunkowy do dokonanych zakupów.

7. Każdy voucher  jest ważny do 3 września 2023 roku (Okres ważności) i po tym terminie traci swoją ważność.

8. Voucher nie łączy się z innymi promocjami  w klinice LA PERLA.

9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

10. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe jakie poniesie Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z braku przestrzegania Regulaminu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Akcji, które uniemożliwiają mu odebranie nagrody.

 

§ 4. WARUNKI ODBIORU NAGRODY W AKCJI PROMOCYJEJ

1.       Warunkiem odbioru nagrody jest:

a)       zrealizowanie zakupów w dniach 25 maja – 3 czerwca 2023 w godzinach otwarcia DM Klif na wymienione w § 3, ust. 3, pkt. a)-c) Regulaminu kwoty;

b)      zgłoszenie się do Punktu Obsługi Akcji w terminie 25 maja -3 czerwca 20223 roku, w g. 11:00 – 19:00;

c)       zarejestrowanie poprzez okazanie hostessie w Punkcie Obsługi Akcji dowodu zakupu za zakupy dokonane w terminie i miejscu wskazanym w Regulaminie,

d)      czytelne wypisanie swoich danych osobowych w przygotowanych formularzu, a także złożenie własnoręcznego podpisu pod zgodami tam zawartymi poprzez wypełnienie karty kontaktowej przedstawionej mu w Punkcie Obsługi Akcji.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w uczestnictwie w Akcji i odbioru nagrody.

2. Każda osoba, która spełni powyższe wymagania jest uprawniona do wzięcia udziału w Akcji i odebrania nagrody.

3. Wielokrotność́ kwot określonych w §3 ust. 3, pkt. a)-c) Regulaminu, wydanych jednorazowo na jednym dowodzie zakupu w jednym ze sklepów, uprawnia do odbioru więcej niż̇ jednej nagrody.

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrodę określoną w Regulaminie.

5. Uczestnik, aby otrzymać voucher Kliniki La Perla jest zobowiązany do przedstawienia obsłudze Punktu Obsługi Akcji dowodu zakupu potwierdzającego nabycie towarów, na którym w sposób widoczny będzie określona data ich dokonania oraz kwota. Dowody Zakupu podlegają weryfikacji przez obsługę Punktu Obsługi Akcji. Oryginał Dowodu Zakupu zostanie ostemplowany przez obsługę Punktu Obsługi Akcji i zwrócony Uczestnikowi Promocji. Ostemplowany Dowód Zakupu biorący udział w Promocji nie może być powtórnie podstawą do odbioru vouchera Kliniki La Perla.

6. W przypadku zwrotu zakupionych towarów lub usług Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu vouchera.

 

 

§ 5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 

1. W zakresie przeprowadzenia Akcji, administratorem, w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych Uczestników (oraz ich opiekunów prawnych w przypadkach wskazanych w regulaminie) jest Organizator.

2. Organizator, będący administratorem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w celu przeprowadzenia Akcji przetwarza dane osobowe Uczestników.

3. Wszelkie żądania oraz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą Państwo składać pod adresem poczty elektronicznej: rodo.warszawa@klif.pl

4. W zakresie wypełnienia zobowiązań publiczno-skarbowych oraz celów dowodowych, w rozumieniu RODO, w odniesieniu do danych osobowych Uczestników administratorem jest Organizator.

5. W kwestiach określonych w ust. 4 powyżej można się skontaktować pod adresem email: klif.warszawa@cushwake.com lub listownie: Dom Mody Klif , ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji i odebrania nagrody.

7. Na potrzeby odebrania nagrody w formularzu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, lub podać ww. dane opiekuna prawnego w przypadku osób małoletnich i osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych. 

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Akcji i przekazania Nagród. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie dla celów dowodowych w celu udokumentowania wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych przez okres przedawnienia roszczeń lub na potrzeby postępowania reklamacyjnego oraz na potrzeby działań marketingowych prowadzonych przez BeFashion Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, w zakresie oferowanych towarów.

9. Podane dane osobowe będą przetwarzane:

a. w zakresie związanym ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Akcji – na podstawie niezbędności dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

b. w celu odbioru Nagrody i odprowadzenia podatku– na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

c. w celach dowodowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

d. w celach marketingowych – działaniach promocyjnych realizowanych przez La Perla Sp. z o.o. w zakresie oferowanych towarów.

10. Odbiorcami danych będą również podmioty udostępniające systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Akcji, zarządca nieruchomości Domu Mody KLIF oraz La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-502), przy ul. Łowickiej 21b lok. 1, prowadząca salon Klinika La Perla.

w Domu Mody KLIF.

11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

14. Dane osobowe Uczestników, którzy wnieśli reklamacje (w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail oraz dane zamieszczone w treści reklamacji), będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora w tym zakresie w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Akcji muszą być pod rygorem nieważności złożone na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania Akcji na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: klif.warszawa@cushwake.com

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a reklamacji złożonej drogą elektroniczną – data wysłania wiadomości email na adres Organizatora wskazany w § 6. Ust. 1. Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informację, że dotyczy Akcji prosale „LA PERLA”, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3. Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w § 6 ust. 2. Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści po jego publikacji.

3. W przypadku zaistnienia zjawiska siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, jakiego Organizator nie mógł przewidzieć, ani nie mógł jemu zapobiec, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji.